Podmínky ochrany osobních údajů

 

Spolek zpracovává tyto osobní či citlivé údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Adresy trvalého bydliště, korespondenční a místa instalace připojení do počítačové sítě spolku
  • Datum narození + BSI
  • Telefonní číslo
  • e-mail adresa
  • adresa komunikátoru jabber (nepovinné)
  • bankovní účet z oficiálních výpisů z bankovních účtů spolku
  • IP adresy přidělené zařízením členů

Zpracování osobních údajů ve spolku KHnet.info není hlavní činností, veškerá evidence nutná pro řízení spolku je pouze interní.
Osobní údaje zpracováváme na základě č. 89/2012 Sb. (NOZ) (článek 45 GDPR). Ostatní údaje zpracováváme na základě jejich nezbytnosti pro provoz spolku (článek 47 GDPR).

Žádné osobní údaje spolek nepředává třetím osobám, ani je nepoužívá pro marketingové, reklamní nebo obchodní účely. Využití spočívá jen a pouze v evidenci a správě členské základny, případně k technickým potřebám (IP adresy, apod.). Povolení k tomuto zpracování je obsažené na Přihlášce člena a stvrzené vlastnoručním podpisem.

Spolek může poskytnout osobní údaje třetí osobě pouze pro účely servisu u člena. Taková osoba je vždy zavázána smlouvou k ochraně takových údajů. Údaje jsou oprávněným zájmem, bez nich nelze servis provést. Takovýto požadavek na servis obecně vychází z popudu subjektu osobních údajů.

Pro naplnění zákona č. 89/2012 Sb. §236 spolek udržuje osobní údaje i o vyloučených členech po dobu 5 let.

Seznam členů a jejich osobních údajů je neveřejný.

Spolek neprovádí žádné sledování, či záznam internetového provozu členů.

V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných Spolkem, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek. Zpracování není pro reklamní (webové stránky spolku neobsahují reklamu ani vlastní, ani třetích stran), ani pro marketingové účely.

Webové (i jiné) servery spolku zaznamenávají přístup k prostředkům dle času a IP adresy. Tyto údaje nejsou nijak párovány k osobám, nejsou automaticky zpracovávány a slouží jen a pouze pro případy diagnostiky problémů. Uchovávány jsou typicky 3 měsíce a jsou přístupné pouze předsedovi a místopředsedovi spolku, na základě jednorázových povolení mohou být zpřístupněny i ostatním technikům spolku.

Zápisy z Valných hromad jsou veřejné. Mohou obsahovat jména členů spolku kteří vystoupili na VH. V případě voleb (především Rady a Kontrolní komise) obsahují i datum narození zvolené osoby.

Všechny osoby z orgánů spolku i jeho zaměstnanci jsou zavázáni k důsledné ochraně osobních údajů.

Každý člen spolku může požádat o výpis svých osobních údajů, kromě RČ je k nahlédnutí na webové stránce http://mojeinfo.khnet.info

Fotografie, nebo jiné audiovizuální záznamy ze společenských akcí pořádaných spolkem (či za jeho účasti) jsou zveřejňovány v anonymním režimu. [1]